Wat is Sovon?

Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen. De verzamelde gegevens vormen de basis voor natuurbeheer, -beleid en -onderzoek. Ruim 8000 vrijwillige veldmedewerkers zijn betrokken bij het verzamelen van de vogelgegevens.  

Kernactiviteiten

De kerntaak van Sovon is het beheren van gegevens over het voorkomen van vogels in Nederland. Om dit te realiseren, zet Sovon in op:

  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
  • Het analyseren, interpreteren en publiceren van de resultaten van dat onderzoek
  • Het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door vrijwilligers

Organisatiestructuur

In totaal werken er circa 65 mensen bij Sovon. Deze zijn voor het grootste deel werkzaam in het kantoor van Sovon op het universiteitsterrein in Nijmegen. Naast het hoofdkantoor in Nijmegen heeft Sovon nog twee regiokantoren elders in Nederland. De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam bestaande uit de directeur en de drie afdelingshoofden.

Vereniging

Sovon een vereniging voor vogeltellers. De verantwoordelijkheden en activiteiten zijn verdeeld over de Ledenraad, Bestuur en het Bureau.

Relatie Vogelbescherming

Vogels tellen = vogels beschermen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Vogelbescherming Nederland een natuurlijke partner is voor Sovon. Sovon zorgt voor goede gegevens over en onderzoek naar het wel en wee van de vogelstand, Vogelbescherming zorgt voor actie's en lobby. We hebben daarbij een belangrijke spelregel: onafhankelijkheid. Dit zorgt er mede voor dat onze gegevens objectief en betrouwbaar zijn; voor ons een wezenlijk gegeven.

Relatie Vogelwerkgroepen

Een groot aantal vogelwerkgroepen is aangesloten bij Sovon. Zij zijn veelal actief betrokken bij de tellingen van Sovon en organiseren daarnaast allerlei activiteiten als excursies, lezingen en soms ook beschermingsactiviteiten.

Bron: Factsheet over Sovon, https://www.sovon.nl

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie