Missie en Strategie IUCN

Missie van IUCN

IUCN (International Union of Conservation of Nature) streeft ernaar om de integriteit en de diversiteit van de natuur wereldwijd te beschermen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de ecologische en sociale duurzaamheid van elk gebruik daarvan te bevorderen.

Missie van IUCN NL

IUCN NL stelt zich ten doel om, vanuit de specifieke Nederlandse situatie en context, bij te dragen aan het behoud en een verantwoord beheer van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen in internationaal perspectief, zich baserend op de visie, missie en het beleid van IUCN en op de uitkomsten en beleidsaanbevelingen uit de Millennium Ecosystem Assessment (2005) van de Verenigde Naties. Het heeft een unieke niche in het Nederlandse maatschappelijke veld.

Strategieplan van IUCN NL

Het strategieplan is bepalend voor het werkprogramma in samenwerking met leden, partners en IUCN. Het is opgesteld in consultatie met Bestuur en Raad van Toezicht (Nederlandse IUCN-leden) en volgt het IUCN Global Programme.

 

Strategieplan 2009-2012 kent vier hoofdlijnen:

  • Uitdragen van IUCN-missie in Nederland
  • Verminderen van negatieve effecten van Nederlands en Europees handelen op ecosystemen en biodiversiteit elders door samenwerking, advies en analyse
  • Ondersteunen van biodiversiteitbehoud en duurzaam ecosysteembeheer door versterking eigen fondsenprogramma's
  • Ondersteunen en stimuleren van nieuwe innovatieve financieringsmechanismen voor duurzaam ecosysteembeheer wereldwijd.

Actoren/Doelgroepen

IUCN NL richt zich op drie actoren/doelgroepen:

  • Nederlandse overheid
  • Nederlands bedrijfsleven
  • Maatschappelijke organisaties (in Nederland en ontwikkelingslanden).

Statuten

De statuten van IUCN NL zijn in 2005 vernieuwd, waarbij de IUCN-leden nu zitting hebben in een Raad van Toezicht.

Strategie van IUCN NL voor 2001-2006

Het Comité heeft een strategie ontwikkeld die is afgestemd op het werkplan van IUCN, de Nederlandse overheid en de activiteiten van de Nederlandse IUCN-lidorganisaties. Deze strategie volgt de volgende drie hoofdlijnen:

  1. Het uitdragen van de IUCN-missie aan de lidorganisaties, beleidsmakers, non-profit instellingen en bedrijfsleven in Nederland door het versterken en vergroten van het IUCN-netwerk. Samen met de leden wordt de missie uitgedragen en worden de activiteiten ontwikkeld.
  2. Het verder ontwikkelen van medefinancieringsactiviteiten in de vorm van fondsenbeheer (small grants) waarmee lokale natuurbeschermingsprojecten in het buitenland worden gefinancierd. Hierbij wordt de ecoregionale en/of ecosysteem benadering gehanteerd.

 Bron: https://www.iucn.org/about-iucn

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie