Missie en Strategie IUCN

Missie van IUCN

IUCN (International Union of Conservation of Nature) streeft ernaar om de integriteit en de diversiteit van de natuur wereldwijd te beschermen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de ecologische en sociale duurzaamheid van elk gebruik daarvan te bevorderen.

Missie van IUCN NL

IUCN NL stelt zich ten doel om, vanuit de specifieke Nederlandse situatie en context, bij te dragen aan het behoud en een verantwoord beheer van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen in internationaal perspectief, zich baserend op de visie, missie en het beleid van IUCN en op de uitkomsten en beleidsaanbevelingen uit de Millennium Ecosystem Assessment (2005) van de Verenigde Naties. Het heeft een unieke niche in het Nederlandse maatschappelijke veld.

IUCN Nederlands Comité

IUCN Nederlands Comité (IUCN NL) is de samenwerkingsorganisatie van de 35 in Nederland gevestigde leden van IUCN, de International Union for Conservation of Nature.

IUCN NL vormt de brug tussen maatschappelijke organisaties, de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap op allerlei onderwerpen die te maken hebben met het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit. Met diezelfde partners werkt IUCN NL samen om deze kennis toe te passen. Op die manier probeert IUCN NL te komen tot een constructieve bijdrage van Nederland aan de oplossing van mondiale natuur- en milieuvraagstukken.

IUCN NL zet ook zelf projecten op waarin onderzocht wordt hoe Nederland bijdraagt aan de toename (of het verlies) van biodiversiteit. Verder biedt IUCN NL financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties - voornamelijk in ontwikkelingslanden - die zich richten op het behoud van de natuur en de verbetering van het milieu in relatie tot armoedebestrijding.

De Millennium Ecosystem Assessment is richtinggevend voor het strategieplan 2006-2010.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie